KVVK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

ADAY ÇALIŞAN

   AYDINLATMA FORMU

 

T.C. Yeditepe Üniversitesi (bundan böyle “Üniversite” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle başta siz değerli aday çalışanlarımız olmak üzere, Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

b) Doğru ve güncel olarak,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

d) İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz.

 1. İşlenen Kişisel Veri Tipleri ve İşleme Amaçları

Üniversite olarak bizler siz değerli aday çalışanlarımız için işe alım süreçlerini yönetmek, değerlendirmek, iletişime geçmek ve 4857 Sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuatlardan kaynaklı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

 Buna göre aşağıda belirtilen kişisel verileriniz açıklanan amaçlarla işlenecektir.

 1. Kimlik ve İletişim Verileri

Tarafınıza ait Kimlik ve İletişim Verileri Kanun’un 5/2 fıkrasının e ve f bentleri uyarınca Üniversite tarafından işe alım sürecinizin yönetilmesi, tarafınızla iletişim sağlanması ve Üniversite’nin Hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi kapsamında işlenecektir. Bu kapsamda Ad-Soyadınız, Doğum Tarihiniz, Doğum Yeriniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz, Uyruğunuz, ikamet adres bilgileriniz ilgili formu doldurmanız halinde işlenecektir.

 1. Geçmiş Öğrenim ve Meslek Bilgileri

Tarafınıza ait olan Öğrenim ve Meslek bilgileriniz ise Kanun’un 5/2 fıkrasının e ve f bentleri uyarınca Üniversite iş alım sürecinde değerlendirme yapılması, uygun iş koluna yönlendirilmeniz çerçevesinde işlenecektir. Bu çerçevede tarafınıza ait mezun olduğunuz okullar, lisans derecelerini, bitirdiğiniz bölümler, katıldığınız kurslar, aldığınızsertifikalar/ödüller ve takdirler, sürücü belgesi bilgileriniz, sosyal kültürel ve sportif uğraşlarınız, bilgisayar bilginiz, geçmişte çalıştığınız kurumlara giriş-çıkış bilgileriniz, bu kurumlardaki geçmiş görevleriniz, ayrılma sebebiniz, aldığınız ücretlerin bilgileri ilgili formu doldurmanız durumunda belirtilen amaçlarla işlenecektir.

 1. Geçmiş Başvuru ve Yakın Çalışan Bilgileri

Tarafınıza ait Üniversite’ye geçmişte bir iş başvurusu yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi ve Üniversite’de çalışan yakınınız olup olmadığına ilişkin bilgi ilgili formu doldurmanız halinde Kanun’un 5/2 fıkrasının f bendi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Üniversite’nin meşru menfaatleri kapsamında işlenecektir.

 1. Referans Bilgileri

Tarafınızca paylaşılan referans bilgileri Üniversite’nin gerekli görmesi halinde işe alım aşamasında tarafınız hakkındaki değerlendirme sürecine katkı sağlaması açısından Kanun’un 5/2 fıkrasının f bendi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Üniversite’nin meşru menfaatleri kapsamında işlenecektir. Bu kapsamda tarafınızca referans bölümünde belirtilmiş kişinin adı-soyadı, çalıştığı kurum ve görevi ile telefon numarası belirtilmiş amaçlar çerçevesinde işlenecektir. Bu kapsamda referans kişisini konu hakkında bilgilendirdiğiniz ve Kişisel Verilerinin paylaşılması yönünde kendisinden onay aldığınız Üniversitemiz tarafından kabul edilmektedir. Bu kapsamda ilgili referans kişisinden hukuka uygun bir onay almamanız halinde ilgili bilgileri sisteme aktarmamanız rica olunur.

 1. Ücret Beklenti Bilgileri

Tarafınızca paylaşılacak ücret beklenti bilgileri, işe alım sürecinde yapılacak değerlendirmelere katkı sağlaması amacıyla Kanun’un 5/2 fıkrasının f bendi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Üniversite’nin meşru menfaatleri kapsamında işlenecektir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından işleneceği belirtilen tüm veriler Üniversite’nin kurucusu olan İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (“İSTEK”) ve İSTEK’in doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu İstek İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş ve İstek Servis Eğitim Ticaret A.Ş Şirketleri ile iş başvurunuzun belirtilen amaçlarla değerlendirilmesi maksadıyla paylaşılabilecektir.

Aday çalışanlarımızdan toplanan yukarıda belirtilen işbu kişisel veriler ticari teamüllerin gerektirdiği sürece saklanacak ve sonrasında Üniversite’nin belirlenmiş imha politikaları gereğince imha edilecektir.

 1. Kanun’a Dayalı Haklarınız

Bu kapsamda aday çalışan olarak Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kurum’a başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.  

Buna göre, aday çalışanlar;

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişilerden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme, 
 6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

 

 1. Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

 1. İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul merkez adresine yazılı olarak veya;
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Kurum’a daha önce bildirilen ve Kurum’un bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yeditepeuniversitesi@hs03.kep.tr adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

Bu yollar haricinde siz aday çalışanlarımız tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
 4. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
 5. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

 1. Başvuruların Cevaplandırılması

Kurum’a gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.